Κατανόηση του μοντέλου ασφάλειας Zero Trust

Το Zero Trust είναι ένα μοντέλο ασφαλείας που προϋποθέτει ότι όλοι οι χρήστες, οι συσκευές και οι εφαρμογές δεν είναι αξιόπιστα από προεπιλογή, ανεξάρτητα από τη φυσική τοποθεσία ή τη θέση του δικτύου. Αντί να βασίζεται στην παραδοσιακή προσέγγιση «εμπιστεύστε αλλά επαληθεύστε», η Zero Trust υποστηρίζει τη φιλοσοφία «ποτέ μην εμπιστεύεστε, πάντα επαληθεύετε». Αυτή η αλλαγή παραδείγματος καθοδηγείται από την αναγνώριση ότι το παραδοσιακό μοντέλο ασφάλειας που βασίζεται στην περιφέρεια δεν είναι πλέον αποτελεσματικό ενόψει των σύγχρονων προκλήσεων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Σύγκριση SSL/TLS Πιστοποιητικά για την εφαρμογή σας Zero Trust
Δεν είμαι σίγουρος ποιο SSL/TLS Τα πιστοποιητικά υποστηρίζουν καλύτερα το μοντέλο ασφαλείας Zero Trust; Σας καλύψαμε.

Αρχές Μηδενικής Εμπιστοσύνης

Πριν εμβαθύνουμε στα οφέλη του Zero Trust, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις βασικές αρχές που στηρίζουν αυτό το μοντέλο ασφάλειας. Αυτές οι αρχές αποτελούν τη βάση της αρχιτεκτονικής Zero Trust και καθοδηγούν την εφαρμογή της.

 1. Υποθέστε Παράβαση: Η Zero Trust λειτουργεί με την υπόθεση ότι οι παραβιάσεις είναι αναπόφευκτες και ότι αντίπαλοι μπορεί να είναι ήδη παρόντες στο δίκτυο. Αυτή η νοοτροπία μετατοπίζει την εστίαση από την πρόληψη των παραβιάσεων στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους και τη μείωση της επιφάνειας επίθεσης.

 2. Επαληθεύστε ρητά: Το Zero Trust απαιτεί συνεχή επαλήθευση της ταυτότητας του χρήστη, της στάσης της συσκευής και των δικαιωμάτων πρόσβασης. Κάθε αίτημα πρόσβασης ελέγχεται και εξουσιοδοτείται βάσει δυναμικών πολιτικών, ανεξάρτητα από την τοποθεσία ή το δίκτυο του αιτούντος.

 3. Ελάχιστη πρόσβαση προνομίων: Η πρόσβαση στους πόρους παρέχεται βάσει της αρχής του ελάχιστου προνομίου, που σημαίνει ότι οι χρήστες λαμβάνουν μόνο τα απαραίτητα δικαιώματα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αυτό ελαχιστοποιεί την πιθανή ζημιά από παραβιασμένους λογαριασμούς ή εσωτερικές απειλές.

 4. Μικρο-τμηματοποίηση: Η Zero Trust υποστηρίζει τη λεπτομερή κατάτμηση του δικτύου, των εφαρμογών και των δεδομένων. Δημιουργώντας απομονωμένες ζώνες και επιβάλλοντας αυστηρούς ελέγχους πρόσβασης μεταξύ τους, οι οργανισμοί μπορούν να περιορίσουν την πλευρική κίνηση των απειλών και να περιορίσουν τις παραβιάσεις.

 5. Συνεχής παρακολούθηση: Η ολοκληρωμένη παρακολούθηση και καταγραφή των δραστηριοτήτων των χρηστών, της συμπεριφοράς της συσκευής και της κυκλοφορίας δικτύου είναι απαραίτητα σε ένα περιβάλλον Zero Trust. Η ορατότητα σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει τον γρήγορο εντοπισμό και την απόκριση σε ανωμαλίες και πιθανές απειλές.

Με μια σαφή κατανόηση των βασικών αρχών του Zero Trust, ας διερευνήσουμε τα οφέλη που προσφέρει αυτό το μοντέλο ασφάλειας στους οργανισμούς.

Οφέλη της Μηδενικής Εμπιστοσύνης

Ενώ οι οργανισμοί πρέπει να υιοθετήσουν την αρχιτεκτονική Zero Trust, τα οφέλη που προσφέρει την καθιστούν μια συναρπαστική στρατηγική ασφάλειας. Η κατανόηση αυτών των πλεονεκτημάτων μπορεί να βοηθήσει τις ηγετικές ομάδες να δώσουν προτεραιότητα και να δικαιολογήσουν την επένδυση σε μια προσέγγιση Zero Trust.

Η αρχιτεκτονική Zero Trust προσφέρει πολλά βασικά πλεονεκτήματα:

 • Βελτιωμένη ασφάλεια: Επαληθεύοντας συνεχώς την ταυτότητα χρήστη, τη στάση της συσκευής και τα δικαιώματα πρόσβασης, το Zero Trust ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και παραβιάσεων δεδομένων. Αυτή η προσέγγιση μειώνει την επιφάνεια επίθεσης και περιορίζει την πιθανή ζημιά από παραβιασμένα διαπιστευτήρια ή συσκευές.

 • Βελτιωμένη παραγωγικότητα: Με απρόσκοπτη πρόσβαση σε πόρους ανεξάρτητα από την τοποθεσία, οι εργαζόμενοι μπορούν να εργάζονται με ασφάλεια από οπουδήποτε, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και τη συνεργασία. Το Zero Trust επιτρέπει μια κουλτούρα «εργασίας από οπουδήποτε», η οποία έχει γίνει ολοένα και πιο σημαντική από την πανδημία COVID-19.

 • Μειωμένη πολυπλοκότητα: Το Zero Trust απλοποιεί τη συνολική υποδομή ασφαλείας εξαλείφοντας την ανάγκη για παραδοσιακούς ελέγχους τμηματοποίησης δικτύου και περιμετρικών ελέγχων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια πιο βελτιωμένη και αποτελεσματική στάση ασφαλείας, η οποία μπορεί να είναι ευκολότερη στη διαχείριση και τη διατήρηση.

 • Αυξημένη ορατότητα: Η ολοκληρωμένη παρακολούθηση και τα αναλυτικά στοιχεία παρέχουν καλύτερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες των χρηστών και τις πιθανές απειλές, επιτρέποντας την προληπτική διαχείριση κινδύνου. Η συνεχής επαλήθευση της Zero Trust και η προσέγγιση με επίκεντρο τα δεδομένα διασφαλίζει ότι οι οργανισμοί έχουν μια πιο ολιστική κατανόηση του τοπίου ασφαλείας τους.

 • Ικανότητα προσαρμογής: Η αρχιτεκτονική Zero Trust έχει σχεδιαστεί για να είναι ευέλικτη και επεκτάσιμη, επιτρέποντας στους οργανισμούς να προσαρμόζονται γρήγορα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και της ασφάλειας. Καθώς εμφανίζονται νέες απειλές ή εξελίσσεται το εργατικό δυναμικό, το Zero Trust μπορεί να ενημερωθεί άμεσα για την αντιμετώπιση αυτών των αλλαγών.

Τώρα που διερευνήσαμε τα οφέλη του Zero Trust, ας εμβαθύνουμε στις βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτού του μοντέλου ασφαλείας.

Βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή Zero Trust

Η επιτυχής υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής Zero Trust απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Μερικές βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να ληφθούν υπόψη περιλαμβάνουν:

 • Καθιερώστε ένα μοντέλο ωριμότητας μηδενικής εμπιστοσύνης: Αξιολογήστε τη στάση ασφαλείας του οργανισμού και καθορίστε έναν οδικό χάρτη για την προοδευτική εφαρμογή Zero Trust. Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των ειδικών αναγκών ασφαλείας του οργανισμού, των υφιστάμενων δυνατοτήτων και των βημάτων που απαιτούνται για την ωρίμανση της στρατηγικής Zero Trust με την πάροδο του χρόνου.

 • Υιοθετήστε μια νοοτροπία με επίκεντρο τα δεδομένα: Εστιάστε στην προστασία των στοιχείων δεδομένων και όχι στις παραδοσιακές περιμέτρους δικτύου, διασφαλίζοντας ότι η πρόσβαση παρέχεται με βάση την εμπιστοσύνη χρήστη, συσκευής και εφαρμογής. Αυτή η αλλαγή εστίασης διασφαλίζει ότι τα μέτρα ασφαλείας ευθυγραμμίζονται με τους πιο πολύτιμους πόρους του οργανισμού.

 • Εφαρμογή συνεχούς παρακολούθησης και επαλήθευσης: Παρακολουθήστε τις δραστηριότητες των χρηστών, την υγεία της συσκευής και τα μοτίβα πρόσβασης για τον εντοπισμό και την απόκριση σε ανωμαλίες σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η προληπτική προσέγγιση επιτρέπει στους οργανισμούς να εντοπίζουν και να μετριάζουν τις απειλές προτού προκαλέσουν σημαντική ζημιά.

 • Αξιοποιήστε την ισχυρή διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης: Εφαρμόστε ισχυρές μεθόδους ελέγχου ταυτότητας, όπως ο έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, για να επαληθεύσετε την ταυτότητα χρήστη και τα δικαιώματα πρόσβασης. Αυτό διασφαλίζει ότι μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητους πόρους, μειώνοντας τον κίνδυνο επιθέσεων που βασίζονται σε διαπιστευτήρια.

 • Καλλιεργήστε μια κουλτούρα συνεργασίας: Διασφάλιση διαλειτουργικής ευθυγράμμισης και συνεργασίας μεταξύ των ομάδων πληροφορικής, ασφάλειας και επιχειρήσεων για την ευθυγράμμιση των στρατηγικών Zero Trust με τους οργανωτικούς στόχους. Αυτή η συλλογική προσέγγιση βοηθά να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή Zero Trust ανταποκρίνεται στις ανάγκες ασφάλειας και επιχειρηματικών απαιτήσεων.

 • Ο χάρτης πορείας του NIST Trust Zero: Ο Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST) έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την εφαρμογή της αρχιτεκτονικής Zero Trust, γνωστό ως το Ειδική Έκδοση NIST 800-207. Αυτός ο οδικός χάρτης περιγράφει τις θεμελιώδεις αρχές, τα στοιχεία και τις οδηγίες εφαρμογής που πρέπει να ακολουθήσουν οι οργανισμοί καθώς μεταβαίνουν σε ένα μοντέλο Zero Trust.

Ασφαλίστε την Αρχιτεκτονική σας Zero Trust με το SSL.com
Συνεργαστείτε με μια αξιόπιστη Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών όπως το SSL.com για να εξασφαλίσετε την εφαρμογή Zero Trust. Το SSL.com προσφέρει μια σειρά λύσεων, συμπεριλαμβανομένου του SSL/TLS πιστοποιητικά, PKI λύσεις και εργαλεία διαχείρισης πιστοποιητικών, για να σας βοηθήσουν να ελέγχετε ταυτότητες, να προστατεύετε δεδομένα κατά τη μεταφορά και να διαχειρίζεστε ψηφιακά πιστοποιητικά στο περιβάλλον Zero Trust.

Συνεργαστείτε μαζί μας

Ακολουθώντας αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, οι οργανισμοί μπορούν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την αρχιτεκτονική Zero Trust και να αποκομίσουν τα οφέλη μιας πιο ασφαλούς και προσαρμόσιμης στάσης ασφαλείας. Στη συνέχεια, ας εξερευνήσουμε ορισμένες συνήθεις περιπτώσεις χρήσης όπου μπορεί να εφαρμοστεί το Zero Trust.

Περιπτώσεις χρήσης για μηδενική εμπιστοσύνη

Η ευελιξία της αρχιτεκτονικής Zero Trust επιτρέπει την εφαρμογή της σε ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων χρήσης, καθεμία με τις μοναδικές της προκλήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας. Η κατανόηση αυτών των διαφορετικών περιπτώσεων χρήσης μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να ευθυγραμμίσουν τις στρατηγικές Zero Trust με τις επιχειρηματικές τους ανάγκες.

Οι αρχές Zero Trust μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων χρήσης, όπως:

 • Απομακρυσμένη και υβριδική εργασία: Διασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης σε εταιρικούς πόρους για υπαλλήλους που εργάζονται από το σπίτι ή εν κινήσει. Το Zero Trust εξαλείφει την ανάγκη για παραδοσιακά VPN (Virtual Private Network) και παρέχει ασφαλή πρόσβαση σε εφαρμογές και δεδομένα, ανεξάρτητα από την τοποθεσία ή τη συσκευή του χρήστη.

 • Μεταφορά Cloud: Προστασία δεδομένων και εφαρμογών που φιλοξενούνται στο cloud επαληθεύοντας την εμπιστοσύνη των χρηστών και της συσκευής πριν από την παραχώρηση πρόσβασης. Το Zero Trust γίνεται απαραίτητο για τη διατήρηση του ελέγχου και της ορατότητας των ευαίσθητων δεδομένων, καθώς περισσότεροι οργανισμοί κινούνται προς την υποδομή που βασίζεται στο cloud.

 • IoT και OT Security: Η επέκταση των αρχών Zero Trust στο ποικίλο και συχνά ευάλωτο τοπίο των συσκευών Internet of Things (IoT) και Λειτουργικής Τεχνολογίας (OT) μπορεί να μετριάσει τους κινδύνους που σχετίζονται με μη ασφαλή τελικά σημεία.

 • Πρόσβαση τρίτων: Το Zero Trust ελέγχει και παρακολουθεί αυστηρά την πρόσβαση για προμηθευτές, συνεργάτες και άλλους εξωτερικούς χρήστες. Διασφαλίζει ότι σε αυτές τις τρίτες οντότητες παρέχεται το κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης με βάση την αξιοπιστία τους και την αρχή του ελάχιστου προνομίου.

 • Συμμόρφωση και κανονιστικές απαιτήσεις: Ευθυγράμμιση των στρατηγικών Zero Trust με πρότυπα και κανονισμούς συμμόρφωσης ειδικά για τον κλάδο. Η Zero Trust μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να ανταποκριθούν σε αυτές τις αυστηρές απαιτήσεις καθώς τα ρυθμιστικά πλαίσια εξελίσσονται για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων ασφάλειας.

Κατανοώντας αυτές τις περιπτώσεις χρήσης, οι οργανισμοί μπορούν να ευθυγραμμίσουν καλύτερα τις στρατηγικές Zero Trust με τις συγκεκριμένες επιχειρηματικές τους ανάγκες και τις προκλήσεις ασφάλειας.

Συνήθεις παρανοήσεις για τη μηδενική εμπιστοσύνη

Καθώς η Zero Trust κερδίζει έλξη, έχουν προκύψει ορισμένες παρανοήσεις. Ας αναφερθούμε στους κοινούς μύθους και ας ξεκαθαρίσουμε την αλήθεια:

Μύθος: Το Zero Trust είναι μόνο για μεγάλες επιχειρήσεις

Αλήθεια: Το Zero Trust είναι επεκτάσιμο και ωφελεί οργανισμούς όλων των μεγεθών. Ενώ οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν πολύπλοκες ανάγκες ασφάλειας, οι αρχές Zero Trust ισχύουν και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρότεροι οργανισμοί μπορούν να επιτύχουν ισχυρή ασφάλεια χωρίς να σπάσουν τα χρήματα.

Μύθος: Το Zero Trust είναι προϊόν, όχι στρατηγική

Αλήθεια: Το Zero Trust είναι μια στρατηγική ασφάλειας που περιλαμβάνει αλλαγή νοοτροπίας και αρχές, όχι ένα μόνο προϊόν. Διάφορα προϊόντα υποστηρίζουν το Zero Trust, αλλά η κατανόηση των αρχών και η ολιστική εφαρμογή τους είναι απαραίτητη. Δεν είναι μια ασημένια σφαίρα, αλλά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ασφάλεια.

Μύθος: Μηδενική εμπιστοσύνη σημαίνει να μην εμπιστεύεσαι κανέναν

Αλήθεια: Το Zero Trust επαληθεύει τους πάντες και τα πάντα, υποθέτοντας ότι όλοι οι χρήστες, οι συσκευές και οι εφαρμογές αποτελούν πιθανές απειλές. Δεν πρόκειται για τη δυσπιστία των χρηστών, αλλά για τη διασφάλιση της παραχώρησης πρόσβασης βάσει επαληθευμένης ταυτότητας και αδειών. Η επαλήθευση μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και παραβιάσεων δεδομένων.

Μύθος: Το Zero Trust είναι μόνο για περιβάλλοντα cloud

Αλήθεια: Το Zero Trust ισχύει για διάφορα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών χώρων, του cloud και του υβριδικού. Οι αρχές του είναι ευέλικτες και προσαρμόσιμες σε διαφορετικές ρυθμίσεις υποδομής. Το Zero Trust διασφαλίζει την πρόσβαση και προστατεύει τους πόρους σε οποιοδήποτε περιβάλλον, μειώνοντας τους κινδύνους παραβίασης της ασφάλειας.

Κατανοώντας αυτές τις λανθασμένες αντιλήψεις και την αλήθεια για το Zero Trust, οι οργανισμοί μπορούν να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις ασφάλειας και να εφαρμόσουν μια ισχυρή στάση ασφαλείας.

Ξεκινώντας με το Zero Trust

Η εφαρμογή του Zero Trust μπορεί να φαίνεται τρομακτική, αλλά με ένα σαφές σχέδιο, μπορείτε να κάνετε τα πρώτα βήματα προς ένα πιο ασφαλές μέλλον. Ακολουθεί ένας οδηγός βήμα προς βήμα που θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε:

 • Αξιολογήστε την τρέχουσα θέση ασφαλείας σας: Αξιολογήστε τα τρέχοντα μέτρα ασφαλείας του οργανισμού σας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ελέγχου πρόσβασης, των μεθόδων ελέγχου ταυτότητας και της τμηματοποίησης δικτύου. Χρησιμοποιήστε μια αξιόπιστη αρχή έκδοσης πιστοποιητικών όπως το SSL.com για την έκδοση SSL/TLS πιστοποιητικά και ασφαλίστε τον ιστότοπο και τις εφαρμογές σας.

 • Προσδιορίστε τα πιο πολύτιμα περιουσιακά σας στοιχεία: Προσδιορίστε ποια δεδομένα και εφαρμογές είναι πιο κρίσιμα για τον οργανισμό σας και δώστε προτεραιότητα στην προστασία τους. Χρησιμοποιήστε την υποδομή δημόσιου κλειδιού του SSL.com (PKI) λύσεις για τη διαχείριση ζευγών κλειδιών δημόσιου-ιδιωτικού και τον έλεγχο ταυτότητας.

 • Καθιερώστε ένα μοντέλο ωριμότητας μηδενικής εμπιστοσύνης: Δημιουργήστε έναν οδικό χάρτη για την εφαρμογή των αρχών του Zero Trust, ξεκινώντας από τους πιο κρίσιμους τομείς και επεκτείνοντας σταδιακά σε άλλα μέρη του οργανισμού σας. Αξιοποιήστε τις λύσεις διαχείρισης πιστοποιητικών του SSL.com για να διαχειριστείτε το SSL/TLS πιστοποιητικά και βεβαιωθείτε ότι έχουν εκδοθεί, ανανεωθεί και ανακληθεί σωστά.

 • Εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων: Ενισχύστε τις διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας με το MFA για να διασφαλίσετε ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στους πόρους σας. Χρησιμοποιήστε το αξιόπιστο SSL/TLS πιστοποιητικά για την ασφάλεια των διαδικασιών ελέγχου ταυτότητας.

 • Τμηματοποιήστε το δίκτυό σας: Διαχωρίστε το δίκτυό σας σε μικρότερα, απομονωμένα τμήματα για να μειώσετε την επιφάνεια επίθεσης και να περιορίσετε την πλευρική κίνηση. Χρησιμοποιήστε το SSL.com PKI λύσεις για τον έλεγχο ταυτότητας και την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων.

 • Παρακολούθηση και ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών: Εφαρμογή εργαλείων παρακολούθησης για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των χρηστών και τον εντοπισμό πιθανών απειλών σε πραγματικό χρόνο. Χρησιμοποιήστε τις λύσεις διαχείρισης πιστοποιητικών του SSL.com για να διασφαλίσετε ότι τα εργαλεία παρακολούθησης είναι σωστά ασφαλισμένα με αξιόπιστο SSL/TLS πιστοποιητικά.

 • Συμβουλευτείτε ειδικούς σε θέματα ασφάλειας: Εξετάστε το ενδεχόμενο να συμβουλευτείτε ειδικούς σε θέματα ασφάλειας, όπως εκείνους στο SSL.com, για να σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε και να εφαρμόσετε μια αρχιτεκτονική Zero Trust που ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του οργανισμού σας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να ξεκινήσετε.

Ακολουθώντας αυτά τα βήματα και αξιοποιώντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας αξιόπιστης Αρχής έκδοσης πιστοποιητικών όπως το SSL.com, μπορείτε να ξεκινήσετε το ταξίδι σας στο Zero Trust και να βελτιώσετε την ασφάλεια και τη συμμόρφωση του οργανισμού σας.

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε με το Zero Trust; Επικοινωνήστε με το SSL.com σήμερα!

Μην περιμένετε μέχρι να συμβεί μια παραβίαση για να δώσετε προτεραιότητα στην ασφάλεια του οργανισμού σας. Κάντε το πρώτο βήμα προς ένα πιο ασφαλές μέλλον με το SSL.com. Συμπληρώστε τώρα τη φόρμα πωλήσεων επικοινωνίας και ας συζητήσουμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εφαρμόσετε το Zero Trust με σιγουριά.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του SSL.com

Μην χάσετε νέα άρθρα και ενημερώσεις από το SSL.com

Μείνετε ενημερωμένοι και ασφαλείς

SSL.com είναι παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, PKI και ψηφιακά πιστοποιητικά. Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα πιο πρόσφατα νέα του κλάδου, συμβουλές και ανακοινώσεις προϊόντων από SSL.com.

Θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Συμμετάσχετε στην έρευνά μας και πείτε μας τις σκέψεις σας για την πρόσφατη αγορά σας.