Het NIST Cybersecurity Framework: een diepgaand overzicht

beste kader

De Het cyberbeveiligingsframework van het National Institute of Standards and Technology (NIST). biedt organisaties een systematische aanpak voor het begrijpen, beheren en verminderen van cyberbeveiligingsrisico's, waardoor hun algehele cyberbeveiligingspositie wordt verbeterd.

Het Framework, dat is gebaseerd op de vijf basisrollen van Identificeren, Beschermen, Detecteren, Reageren en Herstellen, legt geen strikte structuur op, maar suggereert in plaats daarvan een reeks aanpasbare regels die kunnen worden aangepast aan de unieke vereisten, middelen en mogelijkheden. risicoprofielen van elk bedrijf. Dit model met vijf functies biedt een uitgebreid beeld van het beheer van cyberbeveiligingsrisico's door een organisatie gedurende de volledige levenscyclus.

 

Identificeren

De eerste kernfunctie, Identificeren, benadrukt het belang van het begrijpen van de zakelijke context, de middelen die kritieke functies ondersteunen en de daarmee samenhangende cyberveiligheidsrisico's. Dit inzicht is van cruciaal belang omdat het een gedetailleerd overzicht biedt van het digitale ecosysteem van een organisatie, waardoor de vorming van een gerichte en op maat gemaakte risicobeheerstrategie mogelijk wordt. Activiteiten in deze fase kunnen de identificatie en het beheer van activa omvatten, een uitgebreide risicobeoordeling en de ontwikkeling van een risicobeheerstrategie die als blauwdruk dient voor het beheer van cyberveiligheidsrisico's op de lange termijn.

Beschermen

De tweede functie, Protect, legt de basis voor de implementatie van waarborgen om de voortdurende levering van kritieke diensten te garanderen. Door passende veiligheidsmaatregelen te ontwerpen en te implementeren, kunnen organisaties de negatieve gevolgen van potentiële cyberveiligheidsgebeurtenissen beperken. Deze fase kan de implementatie omvatten van geavanceerde beveiligingstechnologieën, het opzetten van effectieve toegangscontrolemechanismen en het opzetten van robuuste informatiebeschermingsprocessen en -procedures om bescherming te bieden tegen potentiële cyberdreigingen.

Opsporen

De Detect-functie omvat activiteiten waarmee organisaties het optreden van een cybersecurity-gebeurtenis snel en nauwkeurig kunnen identificeren. Snelle detectie is van cruciaal belang in het cyberdomein, omdat het de potentiële schade veroorzaakt door een cyberincident aanzienlijk kan verminderen. Typische activiteiten in deze fase zijn onder meer het monitoren van afwijkingen en ongebruikelijke gebeurtenissen, het implementeren van mechanismen voor continue beveiligingsmonitoring en het ontwerpen van efficiënte detectieprocessen.

Reageren

In de Respond-fase verschuift de nadruk naar activiteiten die nodig zijn om te kunnen handelen zodra een cybersecurity-incident wordt gedetecteerd. Een snelle en effectieve reactie kan vaak het verschil maken tussen een kleine verstoring en een grote bedrijfscrisis. Activiteiten in deze fase kunnen bestaan ​​uit het plannen van de respons op incidenten, het opzetten van duidelijke communicatiekanalen, een uitgebreide analyse van incidenten, het onmiddellijk beperken van incidenten en daaropvolgende verbeteringen om herhaling van soortgelijke incidenten te voorkomen.

Herstellen

Bij de Recover-functie draait het tenslotte om veerkracht en herstel. Deze functie helpt organisaties hun activiteiten in stand te houden in het geval van een cyberincident en het herstellen van diensten of mogelijkheden die zijn aangetast. Belangrijke activiteiten in deze fase kunnen onder meer herstelplanning zijn, verbeteringen om systemen na een incident te herstellen en te verbeteren, en communicatiestrategieën om interne en externe belanghebbenden tijdens het herstelproces te beheren.

Elk van deze kernfuncties werkt harmonieus samen en biedt een alomvattende benadering van het risicobeheer op het gebied van cyberveiligheid, waarbij proactieve en reactieve maatregelen in evenwicht worden gebracht, waardoor een veerkrachtige digitale omgeving wordt gecreëerd.

 

Geïnteresseerd in gebruik PKI oplossingen om aan uw NIST-vereisten te voldoen? Neem contact op met de experts van SSL.com voor een gratis advies op maat van uw behoeften.

 

Risicobeheer: een strategische benadering van cyberbeveiliging

Het NIST Cybersecurity Framework onderstreept het belang van een op risico gebaseerde aanpak voor het beheer van cyberbeveiliging. Door cyberbeveiliging te bekijken door de lens van risicobeheer, kunnen organisaties hun cyberbeveiligingsinitiatieven effectiever afstemmen op hun algemene bedrijfsdoelstellingen, middelen strategisch toewijzen en weloverwogen besluitvorming mogelijk maken.

Risicobeheer is geen eenmalige activiteit, maar een continu proces dat de herkenning, beoordeling en behandeling van risico's omvat, gevolgd door het monitoren van de effectiviteit ervan. De essentie van dit proces is het erkennen dat elke organisatie een uniek risicoprofiel heeft, dat als leidraad moet dienen bij de selectie en implementatie van hun cyberbeveiligingsmaatregelen.

Overgang van de huidige ‘as-is’ naar de gewenste ‘to be’-staat

De overgang van de huidige 'as-is'-staat naar de gewenste 'to-be'-staat, in overeenstemming met het NIST Cybersecurity Framework, impliceert een systematisch, iteratief proces dat wordt aangepast aan de unieke kenmerken en omstandigheden van elke organisatie. Dit proces omvat verschillende belangrijke stappen:

Prioriteren en reikwijdte

De eerste stap houdt in dat de organisatie haar bedrijfsdoelstellingen en systeemprioriteiten identificeert. Dit omvat onder meer inzicht in welke digitale activa de organisatie bezit, die het meest cruciaal zijn voor haar activiteiten, en wat de potentiële impact zou zijn als deze activa in gevaar zouden komen. Deze stap legt de basis voor de komende acties door de organisatie te helpen bepalen op welke aspecten van haar activiteiten zij zich het meest moet concentreren.

Oriënteren

Deze stap omvat het identificeren van de gerelateerde systemen, belanghebbenden, wettelijke vereisten en de algemene risicobenadering. Het omvat ook het identificeren van potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden, het uitvoeren van risicobeoordelingen en het vaststellen van risicoreacties. Tijdens deze fase ontstaat een grondig inzicht in het risicolandschap van de organisatie.

Maak een huidig ​​profiel

Dit is een momentopname van de huidige cyberbeveiligingsactiviteiten van de organisatie, waarin wordt vastgelegd welke controles en maatregelen momenteel van kracht zijn. Dit profiel dient als basis voor de huidige cyberbeveiligingspositie van de organisatie en helpt bij het identificeren van de hiaten tussen de huidige staat en de gewenste staat.

Een risicobeoordeling uitvoeren

Deze stap omvat een gedetailleerde analyse van de potentiële impact van geïdentificeerde risico's op basis van het huidige profiel. De evaluatie moet de potentiële zakelijke gevolgen van het optreden van geïdentificeerde risico's weerspiegelen. Deze stap is van cruciaal belang omdat het de organisatie helpt inzicht te krijgen in de werkelijke risico's waarmee zij wordt geconfronteerd en de mogelijke gevolgen, waardoor een basis wordt gelegd voor weloverwogen besluitvorming over risicobeheer.

Maak een doelprofiel

Dit profiel schetst de gewenste cyberbeveiligingsresultaten van de organisatie op basis van de risicobeoordeling, bedrijfsdoelstellingen en wettelijke vereisten. Het definieert in wezen hoe de cyberbeveiligingspositie van de organisatie er in de toekomst uit zou moeten zien.

Bepaal, analyseer en prioriteer hiaten

Hier vergelijkt de organisatie het huidige profiel met het doelprofiel om hiaten te identificeren. De geïdentificeerde hiaten worden geanalyseerd op basis van risico's, en er wordt een geprioriteerd actieplan opgesteld. Dit actieplan schetst de specifieke stappen die nodig zijn om de cybersecuritypositie van de organisatie van de huidige naar de gewenste staat te brengen.

Implementeer een actieplan

In deze laatste stap implementeert de organisatie het actieplan, met voortdurende monitoring om ervoor te zorgen dat het plan de cyberbeveiligingspositie van de organisatie effectief verbetert. Deze stap omvat het verwerven van de nodige middelen, het doorvoeren van veranderingen en het voortdurend monitoren van de voortgang.

De reis van ‘as-is’ naar ‘to-be’ is geen lineair proces, maar een cyclus van voortdurende verbetering. Naarmate het cyberbeveiligingslandschap evolueert, moeten organisaties hun doelprofielen herzien en herzien, nieuwe risico’s beoordelen en hun actieplannen indien nodig aanpassen.

Casestudy's: Het NIST Cybersecurity Framework in actie

Hoewel het NIST Cybersecurity Framework een uitgebreide handleiding biedt voor het beheersen van cyberbeveiligingsrisico's, is het vaak nuttig om te kijken naar praktijkvoorbeelden van hoe het is geïmplementeerd. Hier volgen twee casestudy's die laten zien hoe organisaties het raamwerk hebben gebruikt om hun cybersecuritypositie te verbeteren.

Casestudy 1: Zorgorganisatie

Een grote gezondheidszorgorganisatie wilde hun cyberbeveiligingsmaatregelen versterken vanwege de gevoelige aard van de gegevens die zij verwerken. Door het NIST Cybersecurity Framework over te nemen, startten ze een gedetailleerd proces om hun meest cruciale digitale activa, waaronder patiëntendossiers en andere vertrouwelijke gegevens, te identificeren en te beschermen.

Tijdens de Orient-fase identificeerden ze de belangrijkste bedreigingen en kwetsbaarheden, zoals phishing-aanvallen en potentiële datalekken. Er is een actueel profiel gemaakt om hun bestaande cyberbeveiligingsmaatregelen vast te leggen, waarbij verschillende gaten in hun verdediging aan het licht zijn gekomen.

Vervolgens werd een doelprofiel opgesteld om hun ideale cyberbeveiligingspositie te schetsen, een profiel dat geïdentificeerde bedreigingen effectief zou kunnen tegengaan. Tot de prioritaire acties behoorden onder meer de implementatie van geavanceerde encryptiemethoden, het versterken van de toegangscontroles en het aanbieden van cyberbeveiligingstraining aan het personeel.

Sinds de implementatie van hun actieplan heeft de organisatie met succes talloze cyberdreigingen verijdeld en blijft ze hun plan monitoren en aanpassen om opkomende bedreigingen aan te pakken, wat de voortdurende aard van het cyberbeveiligingsproces aantoont.

Casestudy 2: Financiële instelling

Een middelgrote financiële instelling, geconfronteerd met toenemende cyberdreigingen en regeldruk, wendde zich tot het NIST Cybersecurity Framework om hun cyberbeveiligingsstrategie te versterken.

Het proces begon met een uitgebreide risicobeoordeling om hun belangrijkste digitale activa en de bijbehorende risico's te identificeren. De detectiefunctie was met name van cruciaal belang vanwege de hoge inzet van financiële transacties, waarbij de instelling continue beveiligingsmonitoringsmechanismen implementeerde om afwijkingen op te sporen.

Een snelle en efficiënte responsfunctie was ook van cruciaal belang, waardoor de instelling een gedetailleerd incidentresponsplan moest ontwikkelen en duidelijke communicatiekanalen kon opzetten voor wanneer zich incidenten voordeden.

De Recover-functie zorgde ervoor dat de instelling ondanks een incident haar activiteiten kon voortzetten en eventuele verstoorde diensten kon herstellen. Dit omvatte een uitgebreid herstelplan en communicatiestrategieën om belanghebbenden tijdens het herstelproces te beheren.

De implementatie van het NIST Cybersecurity Framework heeft geleid tot aanzienlijke verbeteringen in de cyberbeveiligingspositie van de financiële instelling, wat het aanpassingsvermogen van het raamwerk in verschillende sectoren illustreert.

Praktische hulpmiddelen voor het implementeren van het NIST Cybersecurity Framework

Hoewel het NIST Cybersecurity Framework een systematische aanpak schetst voor het beheersen van cyberbeveiligingsrisico’s, zijn er praktische hulpmiddelen nodig om de implementatie van het Framework te vergemakkelijken. Hier bespreken we enkele tools die vaak worden gebruikt in de vijf kernfuncties van het Framework: Identificeren, Beschermen, Detecteren, Reageren en Herstellen.

Identificeren

Voor de identificatiefunctie hebben organisaties tools nodig die kunnen helpen bij het ontdekken van activa en het beoordelen van risico's.

 1. Nmap: Dit is een krachtige tool voor het in kaart brengen van netwerken die apparaten in een netwerk kan ontdekken en open poorten en services kan ontdekken die mogelijk vatbaar zijn voor aanvallen.

 2. Risicobeheersoftware: Tools als RSA Archer en LogicGate Risk Cloud kunnen helpen bij het identificeren en beoordelen van cyberbeveiligingsrisico’s.

Beschermen

De Protect-functie omvat tools die kunnen helpen bij het opwerpen van barrières tegen potentiële cyberdreigingen.

 1. Firewalls en inbraakpreventiesystemen (IPS): Tools zoals Cisco ASA, Palo Alto Networks firewalls en Fortinet FortiGate zorgen voor robuuste netwerkverdediging.

 2. Antivirus- en antimalwaresoftware: Oplossingen zoals Norton, Bitdefender of Kaspersky kunnen helpen systemen te beschermen tegen schadelijke software.

 3. Toegangscontrolehulpmiddelen: Tools zoals Microsoft Active Directory of Okta kunnen helpen bij het beheren van gebruikersidentiteiten en het afdwingen van toegangscontroles.

 4. Malwarescans vooraf ondertekenen: eSigner van SSL.com biedt het scannen van documenten op malware voordat elektronische handtekeningen worden toegestaan, waardoor wordt voorkomen dat kwaadaardige code zich via digitaal ondertekende documenten verspreidt.

Opsporen

Detectietools helpen potentiële cyberveiligheidsincidenten bloot te leggen.

 1. Inbraakdetectiesystemen (IDS): Tools zoals Snort of Suricata kunnen afwijkende activiteiten detecteren die op een aanval kunnen duiden.

 2. Hulpmiddelen voor beveiligingsinformatie en gebeurtenisbeheer (SIEM): Platforms zoals Splunk of LogRhythm kunnen loggegevens uit verschillende bronnen samenvoegen en analyseren om potentiële beveiligingsincidenten te detecteren.

Reageren

Wanneer zich een incident voordoet, helpen responsinstrumenten organisaties om snel actie te ondernemen.

 1. Platformen voor incidentrespons: Tools zoals IBM Resilient Incident Response Platform of D3 Security kunnen het incidentresponsproces stroomlijnen, waardoor een snelle en gecoördineerde respons wordt gegarandeerd.

Herstellen

Hersteltools helpen organisaties hun diensten te herstellen na een cyberbeveiligingsincident.

 1. Back-up- en herstelhulpmiddelen: Oplossingen zoals Veeam of Veritas kunnen het proces van gegevensherstel na een cyberbeveiligingsincident vergemakkelijken.

 2. Hulpprogramma's voor noodherstel: Platforms als Zerto of VMware Site Recovery kunnen organisaties helpen hun volledige IT-infrastructuur te herstellen na een groot incident.

Vergeet niet dat de hulpmiddelen alleen niet voldoende zijn. Om echt effectief te zijn, moeten ze worden geïntegreerd in een alomvattende cyberbeveiligingsstrategie, zoals die geschetst door het NIST Cybersecurity Framework.

Laatste gedachten: cyberbeveiliging met SSL.com als uw gids

Nu de cyberbedreigingen toenemen, hebben bedrijven een aanpasbare strategie en een vertrouwde partner nodig. SSL.com biedt op maat gemaakte oplossingen die zijn afgestemd op het NIST Cybersecurity Framework om uw waardevolle digitale bezittingen te helpen beschermen.

Deze video vat samen hoe u het NIST Framework implementeert


Onze experts worden vertrouwde adviseurs en begeleiden u bij elke stap om uw verdediging te versterken. We nemen de tijd om uw unieke behoeften en doelen te begrijpen en bieden inzichten die specifiek op uw bedrijf zijn afgestemd.

   

Laat uw bedrijf niet in de schijnwerpers staan. Werk samen met een bewezen leider die zich toelegt op het creëren van een veilig digitaal ecosysteem. SSL.com heeft de ervaring om cyberbeveiligingsoplossingen te bieden en uw zakelijke behoeften te ondersteunen.

     

Abonneer u op de nieuwsbrief van SSL.com

Mis geen nieuwe artikelen en updates van SSL.com

Blijf geïnformeerd en veilig

SSL.com is een wereldleider op het gebied van cyberbeveiliging, PKI en digitale certificaten. Meld u aan om het laatste branchenieuws, tips en productaankondigingen te ontvangen van SSL.com.

We willen graag uw feedback

Vul onze enquête in en laat ons uw mening over uw recente aankoop weten.