PKI Bästa metoder för 2023

Abstrakt bild som representerar bästa praxis i PKI 2023: Säkerhet, teknik och anslutning. Datasäkerhet har varit en primär prioritet sedan Internets intåg, vilket nödvändiggjorde etableringen av säkra lösningar som t.ex. PKI (Public Key Infrastructure). Idag ska vi titta på "Bästa metoder inom PKI 2023”, ett ramverk som har utvecklats till en nyckelkomponent för att säkerställa säkra transaktioner, kommunikation och identitetsverifiering över nätverk. När vi blir alltmer beroende av onlineplattformar, fjärrarbete och IoT-enheter, bra PKI implementering är viktigare än någonsin.

Men som med all teknik, effektiviteten av PKI är beroende av korrekt installation och underhåll. Förstå och utföra PKI Bästa praxis är därför avgörande inte bara för cybersäkerhetsproffs, utan också för alla individer och företag som använder digitala plattformar. Genom att följa dessa bästa praxis kan företag förbättra sin digitala säkerhetsställning och skydda kritisk data från potentiella angripare. Det är avgörande för att kunna skydda datakonfidentialitet, integritet och tillgänglighet – de tre kärnpelarna för informationssäkerhet. Syftet med denna guide är att ge en djupgående bedömning av PKIs roll för att uppnå detta mål, dess grundläggande komponenter, bästa praxis 2023 och framtiden för denna kritiska cybersäkerhetsinfrastruktur.

Definerad infrastruktur för publik nyckel

PKI är en multifunktionell teknik som är avgörande för säkerheten för digital kommunikation och transaktioner. I dess kärna, PKI är ett ramverk som integrerar algoritmer, processer, förordningar och teknologier för att möjliggöra säker elektronisk dataöverföring över nätverk som det enorma och komplicerade internet. PKI baseras på användningen av två kryptografiska nycklar: en allmänt tillgänglig offentlig nyckel och en privat nyckel som hålls dold av användaren eller organisationen. Dessa nycklar används i tandem för att utföra kryptografiska operationer såsom kryptering, dekryptering, digitala signaturer och digitala certifikat. Denna teknik med dubbla nyckel, även känd som asymmetrisk kryptografi, fungerar som grunden för förtroendet för den digitala världen. Låt oss titta på PKIhuvudkomponenter:  
Diagram över PKI Systemkomponenter
Detta diagram illustrerar huvudkomponenterna i en Public Key Infrastruktur (PKI) system, inklusive digitala certifieringar, certifikatutfärdare (CA), Registration Authority (RA), certifikatdatabas och certifikatarkiv.
 1. Digitala certifieringar: Ett digitalt certifikat, som ett id-kort, fungerar som ett elektroniskt sätt att fastställa din identitet eller rätt att få tillgång till information eller tjänster online. Den binder en identitet till en offentlig nyckel och kan distribueras till användare, datorer, nätverksenheter eller applikationer.
 2. Offentliga certifikatutfärdare (CA): En offentlig certifikatutfärdare är en pålitlig tredjepartsorganisation eller institution som utfärdar digitala certifikat. Den verifierar enheternas identitet och tilldelar dem offentliga nycklar. SSL.com är en välkänd offentlig CA som tillhandahåller en rad tjänster, inklusive SSL/TLS certifikat och andra typer av digitala certifikat.
 3. Privata certifikatutfärdare (privata PKIs): En privat CA, å andra sidan, används vanligtvis inom en enda organisation för att utfärda certifikat för dess interna användare, servrar och andra enheter. Även om dessa certifikat är betrodda inom organisationen, känns de vanligtvis inte igen eller betrodda av enheter utanför organisationens nätverk.
 4. Registration Authority (RA): RA rapporterar till CA och är ansvarig för att identifiera och verifiera certifikatabonnenter; den undertecknar eller utfärdar dock inte certifikat. Det fungerar ofta som en mellanhand för CA och slutanvändarna.
 5. Certifikatdatabas: Certifikatdatabasen lagrar certifikatförfrågningar samt certifikatutfärdande och återkallande. Denna databas underlättar hanteringen av alla certifikat utfärdade av en certifikatutfärdare.
 6. Certifikatbutik: Det är här ett operativsystem eller en applikation lagrar certifikat och referenser. Den lagrar både betrodda och opålitliga certifikat, med betrodda certifikat som vanligtvis tillhandahålls av certifikatutfärdare som systemet litar på.
Interaktionen mellan dessa komponenter kan avbildas enligt följande:

RA Certificate Database/Store --> User/Entity --> Digital Certificate --> CA --> Revocation Authority

Kort sagt målet med PKI är att göra det lättare att utfärda digitala certifikat som binder publika nycklar till specifika enheter, att effektivt sprida dessa certifikat till erforderliga användningsställen och att korrekt hantera livscykeln för dessa certifikat.

Bästa praxis i PKI 2023

Abstrakt illustration som visar bästa praxis i PKI 2023: Futuristiskt sammankopplat nätverk När den digitala miljön utvecklas under 2023 är vikten av att implementera stark PKI bästa praxis blir tydlig. Dessa bästa metoder är en uppsättning principer utformade för att möjliggöra effektiv och säker användning av PKI system.

Här är några viktiga metoder:

 1. Nyckelrotation på regelbunden basis: Det är viktigt att cykla och uppgradera kryptografiska nycklar regelbundet. En angripare använder brute-force attacker för att prova alla möjliga kombinationer för att förutsäga en nyckel. Även om en gammal nyckel är komprometterad kan den inte användas för att avkoda de senaste data på grund av nyckelrotation.
 2. Använda robusta kryptografiska standarder: Att använda moderna och robusta kryptografistandarder, såsom RSA 2048-bitar eller högre, ECC eller Post Quantum Cryptography (PQC), kan hjälpa till att upprätthålla robust säkerhet. Eftersom föråldrade algoritmer ofta är sårbara för attacker är det viktigt att följa de senaste industristandarderna.
 3. Effektiv certifikatadministration: Att säkerställa snabb certifikatförnyelse och snabb återkallelse av komprometterade certifikat är en kritisk komponent i säker certifikatadministration. Detta misstag kan utsätta system för säkerhetsbrister.
 4. Säker nyckelförvaring: Lika viktigt som effektiviteten hos kryptografiska nycklar är deras säkra lagring. Nycklar bör förvaras i säkra och manipuleringssäkra system, såsom hårdvarusäkerhetsmoduler (HSM), för att förhindra obehörig åtkomst.
 5. Multifaktorautentisering (MFA): Att lägga till multi-factor authentication (MFA) till autentiseringspolicyer kan lägga till en extra grad av säkerhet. För att autentisera användarens identitet för inloggning eller andra transaktioner kräver MFA användning av flera typer av autentisering från olika kategorier av referenser.
 6. Systematisk certifikatlivstidshantering: Varje steg i certifikatets livslängd, inklusive certifikatbegäran, utfärdande, förnyelse och återkallelse, bör vara väldefinierade. Detta säkerställer att inget certifikat är giltigt när det inte borde vara det.
 7. Rutinmässiga revisioner: Granska och granska PKI miljön regelbundet. Att undersöka arkiv och system för tecken på misstänkt beteende, olaglig åtkomst och driftavvikelser är en del av detta. Denna metod kan hjälpa företag att upptäcka potentiella risker eller avbrott.
 8. Minst privilegieprincip: Minsta privilegieprincipen kräver att endast de som behöver nycklar och certifikat har tillgång till dem. Begreppet minsta privilegium kan avsevärt minska sannolikheten för ett insiderhot.
 9. Endpoint Security: Det är viktigt att skydda säkerheten för alla nätverksändpunkter. Detta inkluderar regelbunden patchning och uppdatering av system för att skydda mot nya hot.
 10. Medarbetarutbildning: Se till att alla anställda regelbundet utbildas i vikten av PKI, organisationens PKI policy och hur man upprätthåller säkerheten. Även de mest sofistikerade tekniska säkerhetsåtgärderna kan undergrävas av användarfel; följaktligen är utbildning avgörande.
Var och en av dessa bästa metoder är avgörande för en väl avrundad PKI strategi. Genom att säkerställa säker produktion, distribution och administration av offentliga och privata kryptografiska nycklar spelar de en viktig roll för att begränsa riskerna i samband med dataintrång, obehörig åtkomst och identitetsstöld.

Under linsen av bästa praxis i PKI 2023

Ser man framåt är det tydligt att PKI teknik och bästa praxis som vi för närvarande förstår kommer att fortsätta att utvecklas för att passa behoven i ett allt mer sammanlänkade digitalt landskap.

 1. Kvantresistenta algoritmer: När kvantberäkningen blir allt vanligare förbereder sig kryptografigemenskapen på de svagheter som denna nya teknik kan innebära. Kvantdatorer kan vara kapabla att besegra nuvarande krypteringssystem. Som ett resultat förväntas forskning och implementering av kvantresistenta algoritmer vara en framträdande trend i PKI sektor.
 2. Automatiserad certifikatlivscykelhantering: När nätverk och system blir mer sofistikerade, kommer manuell hantering av certifikat att bli opraktisk, för att inte säga omöjlig. Vi bör förvänta oss mer automatiserade system som använder maskininlärning och artificiell intelligens för att administrera certifikatets livscykel effektivt och effektivt.
 3. PKI som en tjänst (PKIaaS): När fler företag övergår till molnet, PKIaaS håller på att bli ett populärt alternativ. I detta arrangemang hanterar en tredjepartsleverantör PKI, befria företag från den komplexa och resurskrävande processen att hantera sina PKI internt.
 4. IoT-specifik PKI Lösningar: När antalet IoT-enheter växer, ökar också behovet av enhetsidentifiering och säker kommunikation. Vi räknar med mer sofistikerade PKI skräddarsydda lösningar för Internet of Things.
 5. Ökning av standarder och föreskrifter: Vi förutser en ökning av antalet standarder och lagstiftning som styr PKI användning när cyberfarorna utvecklas. Motståndskraften hos de använda kryptografiska algoritmerna, säkerheten för nyckellagringslösningar och policyerna som styr nyckelrotation och certifikatlivscykelhantering kommer med största sannolikhet att hanteras av dessa standarder.
PKIs framtid är oupplösligt kopplad till framtiden för digital säkerhet och det digitala landskapet som helhet. I takt med att tekniken utvecklas kommer de verktyg och taktik vi använder för att skydda sekretessen för våra data och konversationer. Vi kan säkerställa att vår PKI praxis fortsätter att utvecklas i takt med dessa förändringar genom att vara medveten om dessa förestående trender.
Organisationer kan skapa anpassade skript med hjälp av SSL.com:s RESTful SWS API att automatisera SSL /TLS certifikatförnyelse, vilket eliminerar behovet av påminnelser. Automation är särskilt viktigt om en organisation har ett stort antal servrar och certifikat att underhålla.

Läs mer om SSL.com:s RESTful SWS API

 Med en ACME-aktiverad utfärdande CA från SSL.com, IoT-leverantörer kan enkelt hantera och automatisera validering, installation, förnyelse och återkallelse av SSL/TLS certifikat på ACME-kompatibla enheter.

Läs mer om ACME för IoT

 Smakämnen SSL.com anpassningsbar drivrutin för Venafi gör det enklare än någonsin att automatisera certifikatförsörjning, hålla koll på utgången och återkallelser, skydda klientåtkomst och enkelt hantera dina krypteringstjänster. SSL.coms oöverträffade support och expertis ger det bästa av offentligt pålitliga certifikatutfärdares lösningar till Venafi-plattformen.

Läs mer om det SSL.com anpassningsbar drivrutin för Venafi

 

PKI Användningsfall i företag

PKI är viktigt i många branscher och dess genomförande varierar mycket beroende på behoven i varje bransch.

Här är några exempel:

 1. Digitala säkerhetsföretag: PKI används flitigt av företag som t.ex Symantec. För att säkerställa säkerheten för datadelning använder de principen om regelbunden nyckelrotation och stark certifikathantering. De förhindrar potentiella säkerhetsbrister genom att anta systematisk certifikatlivscykelhantering, som säkerställer att varje certifikat förnyas och avslutas vid behov.
 2. Finansiella organisationer: Finansiella organisationer som Bank of America lita mycket på PKI för att säkra sina internettransaktioner. För att skydda känslig kundinformation använder de starka kryptografistandarder och säkra nyckellagringsmetoder. När kunderna kommer åt sina konton använder dessa institutioner dessutom ofta multifaktorautentisering för att lägga till ett extra lager av säkerhet.
 3. Vårdgivare: Sjukhus och kliniker, t.ex Mayo Clinic, hantera enorma mängder känslig patientdata. PKI används till stor del för att säkra patientdatatransaktioner och kommunikationer. Dessa företag genomför, förutom att implementera starka autentiseringsåtgärder, frekventa revisioner för att upprätthålla systemets integritet och undvika dataintrång.
 4. Plattformar för e-handel: Varje dag kommer stora e-handelssajter som t.ex amason utföra miljontals transaktioner. De gäller PKI bästa praxis, såsom regelbunden nyckelrotation och användning av nuvarande kryptografiska standarder, för att säkra onlinetransaktioner och skydda känsliga konsumentdata.
 5. Telekommunikationsföretag: Företag som t.ex verizon och AT & T använda infrastrukturen för allmän nyckel (PKI) i sina system för att upprätta säkra anslutningar och bevara konfidentialitet och integritet för sina kunders kommunikation. De använder säker nyckellagring och strikta autentiseringsstandarder för att förhindra obehörig åtkomst och dataintrång.
Vart och ett av dessa fall belyser vikten av offentlig nyckelinfrastruktur (PKI) för att upprätthålla säkerheten för digital kommunikation och transaktioner inom flera branscher.

Senaste tankar

Det är svårt att överskatta vikten av PKI i det globala digitala ekosystemet 2023. Det fungerar som grunden för förtroende för onlinetransaktioner och kommunikation, samt skyddet av känsliga data och certifieringen av digitala identiteter. Den här guidens bästa praxis fungerar som en färdplan för att säkerställa detta PKI system används säkert och effektivt. PKI, till skillnad från andra tekniska områden, förändras alltid. Upprätthålla en effektiv PKI Systemkraven är aktuella med trender, förutsäger framtida trender och konsekvent implementerar bästa praxis. Det handlar inte bara om tekniken, utan också om reglerna, procedurerna och människor som är engagerade i dess utplacering och hantering.

SSL.com är en fast övertygelse om en omfattande PKI systemet. Vi tror på att erbjuda den högsta nivån av digital säkerhet och på att bygga en säker digital miljö för individer och företag. Vårt engagerade team av specialister är alltid tillgängliga för att hjälpa dig att förstå, distribuera och hantera din PKI systemet. Organisationer av alla storlekar eller branscher bör söka professionella PKI rådgivning eller tjänster. PKI experter kan ge viktiga insikter riktade mot organisationens specifika behov, vilket förbättrar digitalt förtroende och datasäkerhet. Det är viktigt att komma ihåg det PKI är inte bara för IT-avdelningar. Det är ett företagsövergripande problem som drabbar alla som använder digitala plattformar. Som ett resultat måste alla förstå grunderna för PKI och deras roll för att upprätthålla digital säkerhet.

Som ett resultat, när vi navigerar i den digitala terrängen från 2023 och framåt, kommer offentlig nyckelinfrastruktur (PKI) kommer att fortsätta att spela en viktig roll i vår kollektiva cybersäkerhetsstrategi. Låt oss fortsätta att lära oss mer, förbättra våra metoder och stärka vårt digitala försvar. Du kan skydda din digitala framtid med SSL.com. Kontakta oss så kan vi skapa en säker digital miljö för ditt företag.

Ta kontakt med oss ​​så att vi kan skapa en säker digital miljö för ditt företag

 

Prenumerera på SSL.coms nyhetsbrev

Missa inte nya artiklar och uppdateringar från SSL.com

Håll dig informerad och säker

SSL.com är en global ledare inom cybersäkerhet, PKI och digitala certifikat. Registrera dig för att få de senaste branschnyheterna, tipsen och produktmeddelanden från SSL.com.

Vi vill gärna ha din feedback

Följ vår undersökning och låt oss veta vad du tycker om ditt senaste köp.